Skogsinnehav

Lima Besparingsskogs totala markareal omfattar ca 51 000 ha,
varav ca 36 000 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten kännetecknas av ståtliga berg, mosaik artade myrmarker och närheten till fjällen. Skogsinnehavet domineras av tall, där virkeskvaliteten generellt sett är mycket hög.
Skogsbruket bedrivs med ett uthålligt virkesuttag på lång sikt, med en hög kvalitet på skogsvård och naturvård. Vi verkar för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Slutavverkning

Utifrån uppgifter från skogsbruksplanen om skogens beskaffenhet utförs med jämna intervaller (oftast vart tionde år) en avverkningsberäkning. Beräkningen visar vad som långsiktigt och hållbart kan avverkas. Slutavverkningen utförs i egen regi med hjälp av avverkningsentreprenörer och virket säljs som leveransvirke. 

 

Gallring

Under produktionsbeståndets omloppstid gallras skogen en eller två gånger. En första gallring sker när skogen har en ålder av  ca 35-40 år.
Syftet med gallring är det samma som vid röjning, att få en större tillväxt på de kvarvarande stammarna och därmed öka timmerandelen i beståndet.
Vid gallring får man ut massaved och timmer, det som sedan säljs som leveransvirke.

 

Markberedning

För att få ett bra föryngringsresultat markbereds de flesta bestånd som slutavverkats.
Den dominerande markberedningsmetoden är harvning, men även högläggning med grävskopa används. Då främst på blöta eller steniga marker. 

 

Plantering & Skogssådd

De flesta produktionsbestånd föryngras genom plantering efter markberedningen. Men i dagsläget arbetar vi också med att så ny skog. Sådden sker direkt vid markberedningen av maskinen. Fröet är likt plantorna av förädlat material
Genom föryngring av förädlat material får vi en snabbare tillväxt. 
Det är viktigt att man väljer trädslag och egenskaper hos plantan som anpassad till områdets växtbetingelser. Till exempel hur fuktig marken är och hur högt över havet planteringen sker. Missar man det har plantan sämre chanser att överleva och kommer att växa mindre än önskvärt. 

 Plantering sker med säsongsanställd personal och entreprenörer. Vi planterar endast täckrotsplantor.

Röjning

Ungskogsbestånd behöver ofta röjas för första gången vid 15-års ålder. Röjningen syftar till att koncentrera tillväxten till ett färre antal stammar. Då åstadkommer man en snabbare diameter-och krontillväxt på kvarvarande stammar.
I röjningen strävar vi efter att öka andelen löv i framtida bestånd för en ökad skoglig diversitet. 
De röjda stammarna lämnas kvar i skogen och blir ny näring till skogsmarken.

Vi röjer med egen personal samt med entreprenörer.

Vårt skogsbruk är gruppcertifierat enligt FSC® och PEFC genom Skogscertifiering Prosilva

(FSC: SAI-FM/COC-010734)           (PEFC: 1700081)

Vid frågor och synpunkter på Lima Besparingsskogs certifieringsarbete,
vänd er i första hand direkt till oss.

Det finns möjlighet att vända sig direkt till Prosilva
Prosilvas roll är att se till så att skogsägaren följer standardens krav och regler.

Kontaktuppgifter till Prosilva:

skogscertifiering.se
kontakta@skogscertifiering.se

Vinter