Skogsinnehav

Lima Besparingsskogs totala markareal omfattar ca 51 000 ha,
varav ca 36 000 ha är produktiv skogsmark.
Skogsbruket bedrivs med ett uthålligt virkesuttag på lång sikt, med en hög kvalitet på skogsvård och naturvård. Vi verkar för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Skogsinnehavet är talldominerat med hög virkeskvalitet.

Vårt skogsbruk är gruppcertifierat enligt FSC® och PEFC genom Skogscertifiering Prosilva

(FSC: SAI-FM/COC-010734)           (PEFC: 1700081)

Vid frågor och synpunkter på Lima Besparingsskogs certifieringsarbete,
vänd Er i första hand direkt till oss.

Det finns även möjlighet att vända sig direkt till Prosilva, som är det företag som certifierar oss.
Prosilvas roll är att se till så att skogsägaren följer standardens krav och regler.

Kontaktuppgifter till Prosilva:

skogscertifiering.se
kontakta@skogscertifiering.se

Vinter

Slutavverkning

Utifrån uppgifter från skogsbruksplanen om skogens beskaffenhet görs med jämna intervaller (oftast vart tionde år) en avverkningsberäkning som visar vad som i ett långsiktigt hållbart perspektiv kan avverkas. 

Ungefär halva volymen som slutavverkas utförs i egen regi med hjälp av avverkningsentreprenörer och virket säljs som leveransvirke. Resterande volym bjuds ut till externa aktörer i form av avverkningsrätter.

 

Gallring

Under beståndets omloppstid gallras skogen en eller två gånger. En första gallring sker när skogen har en ålder av 35-40 år.
Syftet med gallring är det samma som vid röjning, att få en större tillväxt på de kvarvarande stammarna och därmed öka timmerandelen i beståndet.
Vid gallring får man ut massaved och timmer som säljs som leveransvirke.

 

Markberedning

För att få ett bra föryngringsresultat markbereds de flesta bestånd som slutavverkats.
Den dominerande markberedningsmetoden är harvning, men även högläggning med grävskopa används. Då främst på blötare marker. 

 

Plantering

I stort sett alla marker föryngras genom att plantera efter markberedningen.
Genom plantering av förädlade plantor får vi en ökad produktion. 
Det är viktigt att man väljer trädslag och egenskaper hos plantan som anpassad till områdets växtbetingelser.

 Vi planterar ca 800 000 plantor per år. Plantering sker med egen säsongsanställd personal. Vi planterar endast täckrotsplantor.

Röjning

De flesta marker med ungskog behöver glesas ut med röjsåg. Röjningen syftar till att koncentrera tillväxten till ett färre antal stammar för att få en snabbare diameter-och krontillväxt på kvarvarande stammar.
I röjningen strävar vi även efter att öka andelen löv i framtida bestånd för ökad diversitet. 
De röjda stammarna lämnas kvar i skogen och blir näring i marken.

Vi röjer med vår egna personal samt med entreprenörer.