Småviltsjakt på Lima Besparingsskog

 1. Rätt att lösa jaktkort för småvilt på besparingsskogen har
  1. personer som sedan minst 2 år är kyrkobokförda inom Lima f.d. socken
  2. personer som genom egna lagfarter på fastigheter inom Lima f.d. socken är delägare i besparingsskogen
  3. söner/döttrar eller make/maka till delägare. I begreppet son/dotter ingår även sonhustru/måg, dock ej sambor
  4. dödsbodelägare som av övriga i dödsboet fått rätt att för dödsboets räkning utnyttja fastighetens jakträtt på besparingsskogen
   Anm. Avser endast en delägare per av dödsboet ägd fastighet!
  5. anställda på besparingsskogen
 2. Priser för jaktkort:
   Kategori A:200 kr/år
   Kategori B, C, D, E:100 kr/år
   Gästkort:100 kr/dag

JAKTREGLER FÅGEL

Följande regler gäller för fågeljakten på Lima Besparingsskogs marker:
Maximalt två ripor eller skogsfåglar får fällas per jägare och jaktdag.


Jaktpremiären på Hundfjället-Västra Kalven senareläggs till 15 september.
Hundträning är tillåten innan dess.

Se till att ha jaktkortet med Er så Ni kan uppvisa det vid anmodan.

Björnjakt

För att underlätta möjligheterna till björnjakt så får den som löser ett småviltkort på Lima Besparingsskog möjlighet att jaga björn på hela besparingsskogen.

För den som är medlem i ett älgjaktlag som arrenderar mark av Lima Besparingsskog behövs inget småviltkort för att jaga björn på de marker som älgjaktlaget arrenderar.

Älgjakt

All älgjakt på besparingens marker är utarrenderad till jaktlag.