Regler för småviltsjakt på Lima Besparingsskog 2022/2023

 1. Rätt att lösa jaktkort för småvilt på besparingsskogen har
  1. personer som sedan minst 2 år är kyrkobokförda inom Lima f.d. socken
  2. personer som genom egna lagfarter på fastigheter inom Lima f.d. socken är delägare i besparingsskogen
  3. söner/döttrar eller make/maka till delägare. I begreppet son/dotter ingår även sonhustru/måg, dock ej sambor
  4. dödsbodelägare som av övriga i dödsboet fått rätt att för dödsboets räkning utnyttja fastighetens jakträtt på besparingsskogen
   Anm. Avser endast en delägare per av dödsboet ägd fastighet!
  5. anställda på besparingsskogen
 2. Priser för jaktkort:
  Kategori A: 200 kr/år
  Kategori B, C, D, E: 100 kr/år
  Gästkort: 100 kr/dag
 3. Jägare i kategori b, c, d och e äger rätt att lösa gästkort, 5 gästkort per år. Den som bjuder in jaktgäst måste vara med vid jakten.
 4. Jägare som löst jaktkort för småvilt är skyldig att utifrån erhållen översiktlig jaktområdeskarta själv sätta sig in i jaktområdets gränser utifrån mer detaljerade karteditioner.
 5. Jägare är skyldig att före småviltsjakt ta kontakt med kontaktperson i det jaktlag som har älgjaktsrätten i det område där jakt skall bedrivas. Älgjaktlaget kan ej neka till småviltsjakt, men skall kunna meddela om och var älgjakt kommer att bedrivas. Under oktoberjakten på älg samt anslutande lördag och söndag före, är dock all småviltsjakt förbjuden.
 6. Jägare är vid lösande av jaktkort skyldig att uppvisa statligt jaktkort samt licens för de vapen som avses nyttjas under småviltsjakten.
 7. Jaktpremiären på Hundfjället-Västra Kalven senareläggs till 15 september. Hundträning är tillåten fram till 15 september.
 8. Maximalt två ripor eller skogsfåglar får fällas per jägare och jaktdag.