Bidragsregler för delägare i Lima Besparingsskog att gälla 2018.

Ansökan jordbruksbidrag

Ansökan skogsbidrag

Bidragsregler 2018

JORDBRUK

Arealbidrag: 1.000 kronor per ha för brukad (= betad mark eller mark där slåtter har skett och det slagna har tillvaratagits) åker och äng samt nyodling av mark. För att bidrag skall kunna betalas ut krävs att arealen redovisas på karta (EU-karta). Bidraget betalas ut till brukaren och det förutsätts att överenskommelse har skett med markägaren om upplåtelse av marken om inte brukaren och markägaren är samma person.

Öppna landskap: För mark som hålles öppen, men ej hamnar under arealbidrag, utgår bidrag med 1.000 kronor per ha
och år. För att bidrag skall kunna utbetalas krävs att arealen redovisas på karta.

Gödningsmedel, utsäde och kalk: 75 % av kostnaden för inköp.

Dikning: För dikning av jordbruksmark utgår bidrag med 75% av kostnaden. Vid självverksamhet utgår bidrag med 5 kronor per löpmeter dike. Bidraget ingår i maxbeloppet för jordbruk. Dikning skall utföras så att den inte bryter mot lagar och regler.

Inköp av ensilageplast: För inköp av ensilageplast utgår bidrag med 75% av kostnaden. Bidraget ingår i maxbeloppet för jordbruk.

För ovanstående bidrag begränsas det totala bidragsbeloppet till max. 75.000 kronor per år.

Djurbidrag:

Mjölkkor 1.000 kr/år
Nöt över 2 år 1.000 kr/år
Nöt från 6 mån. till 2 år 600 kr/år
Tacka/bagge över 6 mån 250 kr/år
Sugga/slaktsvin 250 kr/år
Get/bock 250 kr/år
Häst 1.000 kr/år

Stängselbidrag: För hållande av nötkreatur, får, getter och hästar på inägorna utgår 75 % på inköpt el- och stängselnät, även stolpar. För inhyrda och lånade djur skall stängselbidrag ej utgå.

För djurbidrag och stängselbidrag finns inget bidragstak.

Driften skall ske enligt gällande lagar och förordningar samt med god miljöhänsyn.

Bidraget utbetalas en gång per år i september månad mot inlämnade uppgifter och karta. Ansökningar som inkommer efter september utbetalas ej. 

SKOGSBRUK

För utförd markberedning (maskinell, traktor), hyggesbränning, inköp av skogsplantor, skogsgödsling och skogsdikning utgår bidrag med 75% av kostnaden. Skogsdikning skall utföras enligt de regler som föreskrivs i skogsvårdslagen. För planteringsarbete utgår 85 öre/planta. Bidrag utgår för utförd röjning av ungskog med en höjd av 1,3 meter till en höjd av c:a 4 meter. Röjningen skall vara godkänd i förväg av skogs-sakkunnig på besparingsskogen och bidrag utgår med 2.000 kr/ha. Om ett bestånd röjs flera gånger utgår bidrag bara vid det tillfälle den huvudsakliga röjningen görs. Upptagning av rågångar, bidrag utgår med 75% till materialkostnad och arbetskostnad enligt fakturor. Bidraget ingår i maxbeloppet.

För ovanstående skogsbruksbidrag begränsas bidraget till 75.000 kr/år och ägare/brukningsenhet. Den årliga maxgränsen 75.000 kr/år får uppgå till 150.000 kr., men då utfaller inget bidrag för år 2. Karta skall medfölja ansökan som utvisar åtgärdade områden. Bidraget för skogsbruksåtgärder kan utbetalas innan fakturan är betald och en gång per månad.

Bidrag till självrisk i skogsförsäkring, för den som utnyttjar skogsförsäkring utgår ett bidrag på 10% av ett prisbasbelopp.

Bidrag till lantmäteriförrättning: Till lantmäteriförrättningar med markbyten som förbättrar arronderingen utgår bidrag med 75% av lantmäterikostnaden. Maxbelopp  är 50 000 kr per brukningsenhet som ingår i förrättningen. Bidraget ingår ej i maxbeloppet för bidrag till jord- och skogsbruk. Besparingsskogens godkännande, om markbytena förbättrar arronderingen, skall inhämtas innan markbyten genomförs.

Skogsbilvägar: För byggande av skogsbilväg, minst klass IV D enl. SVS bestämmelser, utgår på verklig byggkostnad minskad med ev. externa bidrag, ett besparingsskogsbidrag på 30%. Samråd med besparingsskogen skall ske före igångsättning av vägprojektet.

Barmarksunderhåll av skogsbilvägar: Vägen ska vara av stor betydelse för skogsbruket och klara lastbilstransport med släp. Bidraget gäller för buskröjning, hyvling, grusning, dikning och trumbyte, och bidrag utgår med 75% av kostnaden med ett maxbelopp på 25.000 kr/år och väg. Bidraget är begränsat till max 25.000 kronor/år och delägare. Bidraget kan betalas ut till vägförening och delägare. Samråd med besparingsskogen skall ske innan igångsättandet. Bidraget ingår inte i maxbeloppet för skogsbruk.

Djur, natur och jakt i Lima år 2018: Kurslitteratur utlånas gratis till de elever som läser jägarexamen i årskurs 8 och 9 och är bosatta i Lima. Intyg om avlagd jägarexamen skall uppvisas.

Skoglig rådgivning kan erhållas under max. 1 dag. Intresseanmälan till besparingsskogens kontor senast under juni månad.

För att erhålla såväl jord- som skogsbruksbidrag skall man vara delägare i besparingsskogen (jordtal på fastigheten). Ansökningsblanketter för bidrag finns för avhämtning på besparingsskogens kontor. Minimibeloppet för utbetalning av bidrag skall vara 400 kronor. 

OBSERVERA att för samägda fastigheter utbetalas bidraget till en delägare. Bidrag som avser 2018 utbetalas t.o.m februari 2019. Samtliga bidrag kommer att utbetalas via bankkonton. 

Stäng meny